Politika privatnosti

O ovoj Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM , matični br. 21021253, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 2 prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Privredno društvo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM je posvećena zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni.

Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM  je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Poslovno ime: PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM
Adresa: Sutjeska br. 2, Novi Sad
Broj telefona: +381 66 630 00 13
Ukoliko želiš da nas kontaktiraš putem emaila klikni ovde.

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti kada je to relevantno za potrebe vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete, kada kontaktirate Službu za podršku kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

Vaše podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular.

Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo vaše podatke o ličnosti možete pronaći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti? Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe vaših podataka o ličnosti, sa kojima se možete susresti prilikom prilikom kupovine, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, prilikom prikupljanja ili obrade vaših podataka o ličnosti, PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM će vas na transparentan način informisati o  svrsi i pravnom osnovu obrade vaših podataka, roku čuvanja podataka ili ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje, pravima u vezi sa obradom, o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o automatizovanom donošenju odluke uključujući i profilisanje. U pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potreban vaš izričit pristanak kako bismo prikupili i obradili vaše podatke.

Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja.

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM  deli moje podatke sa trećim stranama? u nastavku).

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od kupaca su: ime i prezime, adresa, datum rođenja,  adresa isporuke a za pravna lica i preduzetnike PUN NAZIV IZ APR-a, sedište društva i/ili adresa za prijem pošte ukoliko se razlikuje od adrese sedišta, matični broj, PIB, podaci o računu,  druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na sajtu,  ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte; vaše prethodne kupovine proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM zatražite:

 • da vam omogucimo pristup vašim podacima o ličnosti – Možete da pitate privredno društvo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM  za koje svrhe se koriste podaci koji se ticu vas, kao i da pristupite takvim podacima o ličnosti. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, trece strane ili kategorije trecih strana sa kojima se vaši podaci o ličnosti dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od vas.
 • da vam damo kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama.
  da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – Želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tacni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netacnim ili zastarelim.
 • da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili cak, da obrišemo podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti neophodni za izvršenje odredenih ugovornih obaveza PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM prema vama, PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi se PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM pridržavala odredenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev se ne može rešiti.
 • da ograničite obradu vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti – Ukoliko ste osporili tačnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za svrhu obrade, ali ih vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti.
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima – Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na zakonskim osnovama koje PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.
 • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka) – Ukoliko se obrada zasniva na vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da tražite od kompanije PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM da prenese vaše podatke drugom rukovaocu.
 • da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM navedene u odeljku. O ovoj Politici privatnosti. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Gde se vaši podaci o ličnosti čuvaju?

Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku, ali imamo tendenciju da digitalizujemo sve lične podatke koje obradimo. Obrađeni podaci se skladište u PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM prostorijama i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

Da li PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM deli moje podatke sa trećim licima?

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Možemo preneti vaše podatke o ličnosti našim pouzdanim partnerima izvan PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM, a koji održavaju naše IT sisteme ili koji vam pružaju usluge u ime PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM  . Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo. Ovi pružaoci usluga su, međutim, u skladu sa zaključenim ugovorima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

Kada propisi Republike Srbije to nalažu, sa svim obrađivačima podataka PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM zaključuje pisani ugovor odnosno drugi pravno obavezujući akt o obradi podataka kojim se definišu način obrade podataka, mere čuvanja poverljivosti podataka, mere u skladu sa propisima na snazi koje se odnose na bezbednost obrade (pseudonimizacija, kriptozaštita odnosno druge odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik), pružanje pomoći obrađivaču, način postupanja sa podacima po prestanku obrade (brisanje, vraćanje, postupanje sa kopijama), odnos sa podobrađivačima i eventualno druge elemente koje propisi nalažu.

Koliko dugo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM  čuva vaše podatke o ličnosti?

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM neće čuvati vaše podatke o ličnosti duže nego što su vaši podaci neophodni radi ostvarenja svrhe obrade u konkretnom slučaju. Više informacija o rokovima čuvanja za određene vrste podataka možete naći u odeljku Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Za šta koristimo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti koristimo za različite svrhe, kao na primer ako je to neophodno za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, ako se obrada vrši u cilju poštovanja pravnih obaveza PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a, ako je obrada neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa, ako je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a, ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM ili treće strane, kao i ako na to pristanete. Vaše podatke takođe koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga. Molimo kliknite na određeni naslov u nastavku teksta, kako biste saznali više o svrsi i pravnom osnovu za prikupljanje podataka.

Kolačići

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajt, možete pretraživati bez poteškoća, i možete videti rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

 • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
 • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo vaše iskustvo tako što pamte vaše izbore.
 • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
 • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili privrednom društvu PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a da postavlja reklame na druge sajtove koje kupac posećuje.
 • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših kupaca sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača.

Obrađujemo kolačiće isključivo uz vaš pristanak. Da biste povukli pristanak, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija našeg sajta možda neće funkcionisati bez kolačića. Kada zatražimo pristanak, mi ćemo predstaviti svrhu za koju će se ove vrste informacija o vama obrađivati, i informisaćemo vas o vašim pravima. 

sr_RSSerbian