Pravila i uslovi

Saobraznost robe, garancije  i rešavanje obaveštenja o nedostacima

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a je odgovorna za materijalne nedostatke robe u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Za sve proizvode PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a izdaje garanciju.

Kupac je dužan da primljenu robu pregleda, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a  bez odlaganja. U obaveštenju o nedostatku stvari Kupac je dužan bliže opisati nedostatak i pozvati PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a da pregleda robu. Ukoliko Kupac u roku od 24 časa, od momenta preuzimanja, ne obavesti PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a  o uočenim nedostacima, smatraće se da istih nema.

Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod.

Kako bi garancija bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih upustava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u pakovanju proizvoda.

Kupac može da da obaveštenje o nedostacima robe:

Imajte na umu da ponekad može biti neophodno da PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a fizički pregleda robu na koju se obaveštenje o nedostacima odnosi, a svakako je poželjno da uz obaveštenje dostavite fotografiju proizvoda na koji se isto odnosi kako bismo bili u mogućnosti da obaveštenje obradimo u što kraćem roku.

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o obligacionim odnosima i ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Eventualni sporovi između Kupca i privrednog društva PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a nastojaće se rešiti mirnim putem, u suprotnom se ugovara nadležnost suda u Novom Sadu.

Vaša potrošačka prava u vezi sa saobraznošću robe štite se izjavljivanjem reklamacije prodavcu. Radi ostvarivanja ovih prava potrebno je uz reklamaciju priložiti račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa,  odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača.

Izjava o odricanju od odgovornosti

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama.

Dostupnost proizvoda prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi pozivanjem osobe za informacije na 066 630 00 13.

Na internet stranicama nastojimo osigurati tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda, robe i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće nastojaćemo da uklonimo u najkraćem mogućem roku.

Ako bi nastale poteškoće uticale na status Narudžbine, svakako ćemo Kupca o tome obavestiti bez odlaganja.

sr_RSSerbian